In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2019.

Er traden maar liefst 21 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 113. Het gestelde doel van 100 is ruimschoots overtroffen.  

2019 Financieel  

Het jaar 2019 is financieel een gezond jaar geweest voor de VBe NL. Was de toename van het resultaat over 2018 € 34.8K, voor 2019 bedraagt deze toename ten opzichte van het voorgaand jaar € 12.3K. Hiermee zet de groeilijn, echter wat minder sterk, door. De omzet stijgt door toename van het aantal leden en bedraagt € 175.1K. Op 1 januari 2019 verlaten 4 leden de vereniging. Er treden 21 nieuwe leden toe. VBe NL telt in 2019 een totaal aantal van 113 leden. De kosten bedragen € 162.3K in 2019 tegenover € 150.7K in 2018, een stijging van € 11.6K, waar het in 2018 nog een daling van € 24.2K bedroeg. De stijging is toe te wijzen aan vergaderkosten, diensten waaronder personeelskosten. De post diensten stijgt dit jaar met € 10.1K tegen € 5.0K in 2018. We stellen vast dat VBe NL in 2019 groeit in de ondersteuning van haar leden en ondersteuning vanuit de werkorganisatie maar dat deze passend is bij de omzetstijging.

Aandachtspunt

Aandachtspunt is de opname van een voorziening voor oninbare contributie vorderingen van de leden ter hoogte van € 8.8K onder de kantoorkosten. Het vermogen blijft binnen de gestelde marge. De leden van de vereniging worden verzocht de jaarrekening vast te stellen per mandaat van de Kascommissie, welke verzocht zal worden tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van 2020 in juni. Met kennis van de voorlopige cijfers gepresenteerd door de penningmeester. Een bijzondere bijeenkomst ten gevolge van de Covid-19 beperkingen, waarbij gewerkt wordt met een videoverbinding tussen alle aanwezige leden van huis uit. De Kascommissie neemt het besluit voor decharge van het bestuur na bespreking van de jaarrekening naar verwachting in juni.

Bestuur

Tijdens de eerste ALV in 2019 worden twee nieuwe bestuursleden gekozen: mevrouw Ilse Roozegaarde en de heer Danco van der Ley.  

Lees meer

De heer Peter Hoes, voorzitter, wordt tijdens de ALV in september voor een nieuwe periode van drie jaar herbenoemd. Tevens neemt de ALV het besluit om de statuten aan te passen op het onderdeel aantal termijnen herbenoeming.  

Nieuwe leden

Crowdmanagement-beveiligingsorganisaties

Reguliere beveiliging