Reguliere beveiliging

VVNL is ook actief als belangenbehartiger voor organisaties in de reguliere particuliere beveiliging. Of het nu gaat over object-, luchthaven-, detentie- en persoonsbeveiliging, winkel- en mobiele surveillance, geld-waardelogistiek of alarmcentrales. De meeste leden van VVNL zijn zeer breed werkzaam, ook buiten de evenementen- en horecabeveiliging.  Zij zijn zeer tevreden over VVNL en vinden dat de tijd rijp is voor verdere verbreding naar alle soorten beveiligingswerkzaamheden.

Die start is gemaakt en de eerste stappen zijn inmiddels gezet. Voor VVNL betekent dit samen met haar leden pionieren en bouwen aan dit onderdeel van de vereniging. Met vakbonden is al een stevig fundament gelegd met de nieuwe cao Veiligheidsdomein.

Samen, transparant en op basis van gelijkwaardigheid van stemrecht laten we Nederland zien dat er genoeg ruimte is voor VVNL om collectief belangen te behartigen en samen hierin op te trekken met onze stakeholders en andere brancheverenigingen.

Horeca beveiliging

Normaal gesproken bezoeken wekelijks ruim twee miljoen personen, waaronder veel jongeren, de Nederlandse horeca. De Nederlandse horeca heeft daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit in goede banen te leiden. In en rondom de horecagelegenheden vinden af en toe ongeregeldheden plaats. Dit is tevens zichtbaar in het publieke domein rondom de uitgaansgelegenheden. Horecabeveiliging is daarmee één van onze belangrijkste crowdmanagement-onderdelen.

Door (overmatig) alcohol- en drugsgebruik zijn sommige mensen niet meer in staat om normaal te blijven denken en handelen wat in sommige gevallen kan leiden tot uitgaansgeweld. Een garantie van 100% veiligheid binnen de horecabranche is niet te geven, maar er kan maximaal inspanning worden verleend om de veiligheid zo veel als mogelijk te garanderen. Horecaondernemers in het uitgaansleven maken daarom ook bewust gebruik van de inzet van horecaportiers: speciaal opgeleide beveiligers, veelal werkzaam bij leden van VVNL.

VVNL besteedt samen met haar leden veel aandacht aan goede opleiding en brede inzetbaarheid van de horecaportier vanuit het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) waar VVNL met vakbonden de toekomstontwikkeling van het beroep horecaportier vormgeeft. Daarnaast treedt VVNL actief op vanuit collectieve belangenbehartiging voor beveiligingsorganisaties die horecaportiers in dienst hebben. De commissie Horeca heeft hierin een speciale functie. Ook bij horecabeveiliging staat de kwaliteit van de inzet en een gezonde, concurrerende bedrijfsvoering voorop. De VVNL-Gedragscode en daarmee samenhangende afspraken zijn voor de leden bindend.

Evenementen beveiliging

Veiligheid speelt een steeds grotere rol, zeker na een aantal bekende (internationale) incidenten. Crowdmanagement speelt daarop in. Leden van VVNL zijn hierin gespecialiseerd en werken samen met gemeenten als vergunningverlener, politie, Veiligheidsregio’s, GHOR en natuurlijk evenementenorganisatoren, om het evenement maximaal veilig te laten verlopen. De inzet van de Event Security Officer, ESO, speelt hierbij een grote rol, net als het vooraf in beeld brengen van alle risico’s en scenarioanalyses van de ”What If?” in het veiligheidsplan.

Ruim 90% van de werknemers werkt op basis van een voorovereenkomst. Een groot deel doet dit werk als tweede of derde baan erbij. Gewoon omdat het boeiend en uitdagend is om tijdens een evenement mee te mogen werken aan het goed verloop en in contact te zijn met veel mensen. Voor beveiligingsorganisaties betekent dit een zeer flexibele en vaak ook onzekere planning. Ieder evenement moet met een gunning verkregen worden. De concurrentie is groot. De marges zijn klein, de inzet van maximaal gekwalificeerde en opgeleide beveiligers staat centraal.

VVNL behartigt voor haar ledengroep Crowdmanagement, bestaande uit evenementen-, horeca- en brandbeveiliging, verkeersregelaars, safety en service en basishulpverlening, de collectieve belangen van deze booming business.  Met AVV: De Democratische Vakbond wordt samen overlegd hoe de noodzakelijke flexibiliteit van inzet van werknemers behouden kan blijven. Met gemeenten, politie en justitie heeft overleg plaats over de eisen die wettelijk gesteld worden aan de inzet van beveiligers en andere functionarissen.

Samen met het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) werkt VVNL aan de kwaliteit en professionalisering van het ondernemerschap met inzet van goed opgeleide beveiligers. Zoals met de totstandkoming van het Kwaliteitslabel Veiligheidsdomein. Leden van VVNL ontvangen korting bij de aanschaf van ESO-lesmateriaal en ontvangen een tegemoetkoming voor de opleiding van praktijkbegeleiders. Voor meer info, waaronder de exameneisen ESO, kijk dan bij SFV of SVPB. Ook bij evenementenbeveiliging staat de kwaliteit van de inzet en gezonde, concurrerende bedrijfsvoering voorop. De VVNL-Gedragscode en daarmee samenhangende afspraken zijn voor de leden bindend.

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars zorgen op hun unieke wijze voor een veiliger Nederland door in het publieke domein en het private domein bij evenementen, het verkeer in goede en veilige banen te leiden. Verkeersregelaars horen volgens sociale partners daarmee bij uitstek tot de groep werknemers die zich bezighouden met crowdmanagementactiviteiten.

Cao Veiligheidsdomein
Deze zijn allen ondergebracht in de cao Veiligheidsdomein waar de cao Verkeersregelaars. van af is geleid. Daarmee hebben bedrijven die deze cao toepassen en lid zijn van VVNL een prima cao die voorziet in een passend loon en overige secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao wordt afgesloten tussen VVNL en AVV: De Democratische Vakbond. De cao Veiligheidsdomein reguleert hiermee de markt en biedt gezonde concurrentieverhoudingen op basis van kwaliteit binnen de vereniging. Vanaf januari 2017 zijn in de cao de functiebeschrijvingen voor verkeersregelaars op drie verschillende niveaus opgenomen. Dit biedt onderscheid in functies, verantwoordelijkheden en salarisschalen. Verkeersregelaars en hun organisaties hebben hiermee een goed instrument om goede arbeidsvoorwaarden met elkaar overeen te komen. Arbeidsvoorwaarden die een gelijk speelveld ondersteunen.

Agressie
VVNL maakt zich sterk voor de positie van verkeersregelaars die vaak met agressie te maken hebben. Dit was ook reden voor VVNL een meldpunt in te stellen waar verkeersregelaars agressie-incidenten konden melden. In een gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen werd nog eens benadrukt dat agressie tegen verkeersregelaars onacceptabel is. Met de kernwaarden Gelijkheid, Kwaliteit en Transparantie wordt voorkomen dat er onderscheid is tussen leden. Hierin is VVNL in het Veiligheidsdomein onderscheidend.

Recherche

Binnen VVNL zijn sinds 2019 ook recherchebureaus actief. Deze komen in actie als er een vermoeden bestaat van bijvoorbeeld oneigenlijk ziekteverzuim, bedrijfsfraude, diefstal en overtreding van concurrentiebeding.

Bij het inschakelen van recherchebureaus wordt met de opdrachtgever een intakegesprek gehouden zodat het voor beide partijen duidelijk is hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Soms wordt na afronding van het onderzoek de politie ingeschakeld. Rapportages van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij eventuele juridische procedures. Eventueel treden de onderzoekers op als getuige tijdens rechtszaken.

Zzp'ers

Sinds 17 juni 2020 kunnen zzp’ers die particuliere beveiligingsdiensten aanbieden, zowel met als zonder ND-vergunning, zich aansluiten bij de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) tegen een bijzonder voordelig tarief. Zzp’ers zijn zelfstandige ondernemers en werken, afhankelijk van hun bedrijfsinrichting, voor klanten en/of als inleenkracht bij beveiligingsorganisaties in de (ad-hoc) flexibele schil.

Tot 17 juni waren zzp’ers in het Veiligheidsdomein nog niet georganiseerd, daarin heeft VVNL verandering gebracht. Zzp’ers kunnen zich bij VVNL samen met andere leden organiseren. De vereniging biedt zzp’ers een netwerk aan samenwerkingspartners en opdrachtgevers (zijnde beveiligingsorganisaties), een kennisbank en vele ledenvoordelen. Samen met alle leden wordt de visie, de strategie en het normenkader voor zzp’ers in de beveiliging verder vormgegeven. Alle zzp’ers worden vooraf gescreend door de vereniging. Zzp-leden hebben als groep, middels afgevaardigden, stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

In de branche zijn nog vragen over zzp’ers in de beveiliging. Wat mag wel, wat mag niet en waar moeten zzp’ers rekening mee houden? VVNL adviseert hierover, kent voor haar zzp-leden in de Gedragscode een aantal eisen en voorwaarden en schrijft met de cao Veiligheidsdomein enkele bepalingen over o.a. arbeidstijden voor aan haar leden.

Verbod op oneigenlijke concurrentie
VVNL-leden verzetten zich tegen oneigenlijke concurrentie door zich te onthouden van collectieve aanbiedingen (van dienstverlening) met andere zzp’ers. Deze vorm van samenwerkingsverbanden wordt niet getolereerd omdat zzp’ers daarmee de markt van bedrijven met personeel betreden. De vereniging werkt zelfreinigend, leden maken actieve melding indien zij dergelijke praktijken constateren. Indien zzp’ers willen doorgroeien naar een bedrijf met personeel kan dat. In dat geval ontvangen zij een korting op het lidmaatschap voor bedrijven met personeel.

Cao Veiligheidsdomein
De cao Veiligheidsdomein schrijft in het kader van eerlijk, gezond en veilig werk een aantal bepalingen voor omtrent arbeidstijden. Beveiligingsbedrijven die werken met zzp’ers zijn bijvoorbeeld verplicht om rekening te houden met het maximaal aantal te werken uren per (nacht)dienst, de dagelijkse onafgebroken rusttijd en het werken in weekenden. Alle bepalingen zijn terug te lezen in de cao Veiligheidsdomein. Zzp-leden zijn met hun rechtspersoon niet gebonden aan de cao Veiligheidsdomein, zij hebben immers geen personeel. Wel is het mogelijk dat zzp’ers zonder ND-vergunning conform de cao worden betaald. Dit wordt hieronder toegelicht.

In de nieuwe cao Veiligheidsdomein 2021 – 2024 is een bodemtarief vastgelegd van minimaal 140% van het vergelijkbare loon.

Zowel zzp’ers met als zonder ND-vergunning kunnen zich aansluiten
Voor beide varianten kent de vereniging een screening waarin enkele documenten aangeleverd dienen te worden om de kwaliteit van de leden te waarborgen.

Wat is het verschil tussen een zzp’er met ND-vergunning en een zzp’er zonder ND-vergunning?

Het verschil zit hem erin dat de zzp’er met een ND-vergunning met zijn rechtspersoon opdrachten mag aannemen van directe opdrachtgevers. Deze zzp’er is vrij om afspraken te maken met de opdrachtgever, bepaalt zijn eigen tarief en organiseert de zaken zelfstandig. De zzp’er heeft een eigen legitimatiebewijs (beveiligingspas) op naam van zijn eigen rechtspersoon.

De zzp’er zonder een ND-vergunning mag geen eigen opdrachten via zijn rechtspersoon aannemen van directe opdrachtgevers. Wel mag deze zzp’ers zichzelf als persoon via zijn rechtsvorm uitlenen aan een ander beveiligingsbedrijf. Deze zzp’er wordt daarmee beschouwd als inleenkracht en valt daarmee onder de cao van het inlenende bedrijf. Deze zzp’er werkt dan ook met een legitimatiebewijs op naam van de inlenende rechtspersoon.