cao Veiligheidsdomein

Samen met de AVV: De Democratische Vakbond hebben we een nieuw onderhandelingsakkoord bereikt aangaande de
cao Veiligheidsdomein voor een looptijd van 1 jaar.

Salarissen zullen in de nieuwe cao met 8,67% stijgen. Daarnaast worden onder andere de stagevergoeding en de kilometervergoeding verhoogd en is de gehele cao toegankelijker (en in de ‘je’-vorm) geschreven.

Cao van de toekomst

De cao Veiligheidsdomein is de breedsectorale cao voor alle functies in crowdmanagement en beveiliging. Vooral het continue ad hoc karakter van kortdurende opdrachten voor bedrijven maakt, naast de inzet van vaste krachten, dat er ook veel ruimte geboden moet worden aan flexibele inzet. In ruil ontvangt iedereen een hoog salaris, meer zeggenschap over werktijden en een ruimer pensioen. Niet langer bepaalt een klein aantal vakbondskaderleden en bestuurders wat er in de cao staat, maar juist alle werknemers hebben bij AVV: De Democratische Vakbond een stem. Dit past ook bij VVNL (voorheen VBe NL) waar gelijkheid een van de belangrijkste kernwaarden is. Ook zzp’ers zijn welkom. In de cao is een bodemtarief vastgelegd van minimaal 140% van het vergelijkbare loon. In de nabije toekomst moeten ook de lonen van voetbalstewards, verkeersregelaars, evenementen- en horecabeveiligers ingeschaald worden op het hogere niveau van objectbeveiligers. Hierdoor worden alle werknemers in het veiligheidsdomein gelijk behandeld.

Koopkracht

De cao kent een looptijd van één jaar vanaf 1 maart 2024 – 1 maart 2025. Jaarlijks in maart volgt de cao de inflatie van consumenten en die van de bedrijven, daarbovenop wordt over het extra onderhandeld. Hierdoor stijgen de salarissen vanaf 1 maart 2024 met 8,67%.

De salarisstijging voor 2025 maken partijen in 2024 bekend. Hiermee krijgt de koopkracht van werknemers een extra impuls, naast alle afspraken vanuit de Regering. Bij dit alles wordt het werknemers mogelijk gemaakt om extra pensioen op te bouwen in een aanvullende collectieve pensioenregeling.

Werktijden

Werknemers hebben nog meer invloed op hun roosters door het aanwijzen van 6 roostervrije dagen per kwartaal. Ook is vanaf 2024 de jaarlijkse 5 mei viering een verlofdag. En bij ‘onwerkbaar weer’ door storm of koude, wordt het mogelijk om vrijaf te krijgen wanneer er geen werkzaamheden verricht kunnen worden. Voor de oudere werknemer komt arbeidstijdverkorting binnen handbereik met een generatieregeling. Bij deelname wordt een deel van het verlof ingeruild. Geen deelname? Dan behoudt de werknemer zijn huidige ruime extra verlof.

Samenwerking met Defensie

Om uitwisseling met Defensie te intensiveren worden reservisten door een unieke cao-regeling vrijgesteld. Hierdoor is er voor beide markten ruimte om te voorzien in vakbekwame inzet wanneer het nodig is.

Dispensatie procedure

De cao Veiligheidsdomein is uniek. De minister van Sociale Zaken heeft dat in oktober 2022 erkend. Inmiddels is er door een nieuw algemeen verbindend verzoek van een andere cao in de sector opnieuw onduidelijkheid. Hierover voert VVNL een aantal procedures. De verwachting is dat dit jaar meer duidelijkheid zal ontstaan en dat de Raad van State zich zal uitspreken. AVV: De Democratische Vakbond steunt VVNL bij deze procedures. In de tussentijd is de cao Veiligheidsdomein de cao die telt en bijdraagt aan een stevige positie met een hoger inkomen en alle zeggenschap voor werknemers en zzp’ers in de sector.

Download hier de meest recente Cao Veiligheidsdomein 2024-2025.