In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2018. Er traden maar liefst 14 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 95. Boven de 100 is het doel van 2019.

2018 Financieel 
Het jaar 2018 is financieel een gezond jaar geweest voor de VBe NL. Was het resultaat over 2017 € 55.829 lager uitgevallen ten opzichte van een jaar eerder door investeringen. Het doel voor 2018 was de balans weer meer in evenwicht te brengen. Hetgeen goed lukte met een resultaattoename van € 34.588. De omzet stijgt door toename van het aantal leden en bedraagt € 151.600. Op 1 januari 2018 verlaten twee leden de vereniging. Er treden 14 nieuwe leden toe. VBe NL telt in 2018 een totaal aantal van 95 leden.

De kosten bedragen € 150.040 in 2018 tegenover € 174.946 in 2017, een daling van € 24.232, waar het in 2017 nog een stijging van € 54.718 bedroeg. De daling is toe te wijzen aan het ontbreken van investering in een symposium, minder kosten voor de educatie van leden en in 2017 reeds afgeronde professionalisering van de vereniging, waaronder het in dienst nemen van personeel. We zien wel een stijging van de kostenposten salaris personeel, advies en van de administratiekosten. Deze stijging komt door groei van de vereniging en toename juridisch/fiscale vraagstukken. Deze posten stijgen dit jaar met € 5.027 tegen € 23.277 in 2017. We stellen vast dat VBe NL in 2018 groeit in de ondersteuning van haar leden en ondersteuning vanuit de werkorganisatie maar dat deze passend is bij de omzetstijging. Het vermogen blijft binnen de gestelde marge. De leden van de vereniging stellen de jaarrekening vast per mandaat van de Kascommissie, welke verstrekt is tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2018, met kennis van de voorlopige cijfers gepresenteerd door de penningmeester. De Kascommissie neemt het besluit voor decharge van het bestuur na bespreking van de jaarrekening in mei.

 

Bestuur

In 2018 zijn er geen veranderingen in het bestuur. Einde verslagjaar zijn aftredend de heren Victor Pourchez en Ruud Stellaard. Tijdens de eerste ALV in 2019 worden twee nieuwe bestuursleden gekozen: mevrouw Ilse Roozegaarde en de heer Danco van der Ley (foto). Het bestuur spreekt haar dank uit voor de inzet van de vertrekkende bestuursleden.

Lees meer

Nieuwe leden

Crowdmanagement-beveiligingsorganisaties

 

Reguliere beveiliging

 

Particulier onderzoeksbureau

Ons eerste onderzoeksbureau!