Verlofregelingen

In de Wet arbeid en zorg staan regelingen opgenomen die onder andere betrekking hebben op de zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, adoptie of pleegzorgverlof, kort en langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof en kort verzuimverlof.

In de cao Veiligheidsdomein staan in artikel 28 en 29 aanvullende afspraken op de verlofregelingen die gemaakt zijn voor de beveiligingsbranche.

In het onderstaande vereenvoudigde schema vind u exact welke aanvullende afspraken gelden voor de cao Veiligheidsdomein.

Verlofregelingen Wet arbeid en zorg Cao Veiligheidsdomein
Trouwen    
Huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer. 2 dagen.
Ondertrouw van de werknemer. 0,5 dag.
Viering van jubileum    
25-jarig, 40-jarig dienstverband van werknemer of echtgenote/partner;
25-jarig, 40-jarig huwelijk van werknemer;
25-, 40-, 60- en 70-jarig huwelijk van de ouders, grootouders of schoonouders van de werknemer of diens echtgenote of
partner;
Huwelijk van een kind, stiefkind, pleegkind, kleinkinderen, broers, zusters, ouders en schoonouders, zwagers of schoonzusters van de werknemer.
1 dag, indien viering wordt bijgewoond.
Overlijden van    
Overlijden van de echtgenote/partner, een inwonend kind, daaronder begrepen een inwonend stief- of pleegkind, ouders, broers en zusters indien werknemer bij hen inwoont. Van de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie, maximaal 5 dagen.
Overlijden van een der ouders van de werknemer of diens echtgenote/partner onder wie begrepen schoon-, stief- of pleegouders; een der grootouders van de werknemer of diens echtgenote/partner; een niet inwonend kind of aangehuwd kind, daaronder begrepen een niet-inwonend stief- en pleegkind, een broer of zuster, daaronder begrepen zwager en schoonzuster, half-, stief- en pleegzuster, een kleinkind. Indien de werknemer belast is met het regelen van de begrafenis/crematie, dan de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis/crematie.
De mogelijkheid van het verwerken van het verlies van een naaste met behoud van loon. De duur en omvang van het verlof worden vastgesteld in
overleg met de werkgever.
Verhuizing    
Bij verhuizing van de werknemer die op het moment van
verhuizing een eigen huishouding voert (1x per jaar).
1 dag – (2 dagen bij verhuizing van de werknemer, als dit gebeurt op verzoek van werkgever).
Examinering    
Voor het doen van een vakexamen ter verkrijging van een
erkend diploma, indien dit in het belang van het bedrijf is.
1 dag – Voorafgaand aan de dag van het examen zal door de werknemer geen nachtdienst hoeven te worden verricht.
Voorbereiding op pensioen    
In de 3 jaar voorafgaand aan het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd heeft de werknemer recht op
verlof met behoud van loon voor het bijwonen van cursussen als voorbereiding op de aanstaande pensionering.
Afhankelijk van de duur van de cursussen tot een maximum van 5 dagen.
Zorgverlof (kort)    
De werknemer heeft recht op verlof met behoudt van loon voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van personen bedoeld in Artikel 5:1 Wet arbeid en zorg. In 1 jaar max 2 maal de arbeidsduur per week. In één jaar maximaal 7 dagen.
Indien het verlof langer duurt dan 7 dagen, dan kan de werkgever met instemming van de werknemer de
bovenwettelijke vakantiedagen bestemmen voor dit verlof.
Zorgverlof (lang)    
De werknemer heeft recht op verlof zonder behoud van loon voor personen bedoeld in Artikel 5:1 Wet arbeid en zorg die levensbedreigend ziek zijn of waarvoor verzorging noodzakelijk of hulpbehoevend is. In 1 jaar maximaal 6 maal de
arbeidsduur per week.
De werknemer kan de werkgever verzoeken om het verlof uit te breiden naar max 18 weken of verzoeken om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De
werknemer die mantelzorg verleent heeft in bijzondere omstandigheden recht op een verzoek tot (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon met bepaalde regelingen, lees meer in artikel 29.3 van de cao Beveiliging.
Vakbondsverlof    
Aangewezen kaderleden. Per onderneming kunnen 3 kaderleden, per jaar, ten hoogste 6 dagen verlof opnemen voor vakbondsvergaderingen indien de werkzaamheden naar oordeel van de werkgever dat toelaten.
Werknemers met een lidmaatschap bij De Unie. Een werknemer, lid van De Unie, kan maximaal 1 dag per jaar verlof krijgen voor een vakbondsvergadering indien de werkzaamheden dit naar oordeel van de werkgever toelaten.