In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2021. Er traden in dit verslagjaar maar liefst 48 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 168.

 

2021 Financieel

Het jaar 2021 blijkt wederom een financieel gezond jaar. De gevolgen van de corona pandemie zijn ingrijpend
voor een groot deel van de leden, vooral voor de werkgebieden evenementen en horeca. Desondanks komt
de vereniging goed door de corona jaren heen en weet zelfs de groeilijn aan te houden. Er treden in 2021
maar liefst 48 leden toe. Op 1 januari 2022 verlaten 9 bedrijven VBe NL. In de loop van het jaar zijn er 3
bedrijfsbeëindigingen. In totaal telt VBe NL 168 lidmaatschappen op 1 januari 2022. Bij deze ontwikkeling past
het geschetste kostenpatroon dat mede onder invloed staat van personele wisselingen. Was de toename van
het resultaat over 2020 €22.7K, voor 2021 is er weer een lichte afname ten opzichte van het voorgaand jaar
van €13.2K gerealiseerd. Hiermee stabiliseert zich de ingezette groeilijn. De omzet stijgt door toename van het
aantal leden en bedraagt €250.7K. De kosten bedragen €228.0K in 2021 tegenover €182.0K in 2020, een
stijging van €46.0K, waar het in 2020 nog een stijging van €19.7K bedroeg. De stijging is toe te wijzen aan
diensten waaronder personeelskosten en verschuiving van de benchmarkpost. De post diensten stijgt dit jaar
met €49.9K tegen €6.8K in 2020. We stellen vast dat VBe NL in 2021 verder groeit in de ondersteuning van
haar leden en ondersteuning vanuit de werkorganisatie, maar dat deze passend is bij de omzetstijging.

Aandachtspunt

Aandachtspunt is de onttrekking aan de voorziening voor oninbare contributie vorderingen van de leden ter
hoogte van €17.3K per saldo welke definitief oninbaar zijn gebleken, deze waren per 31-12-2020 al voorzien
voor 18.3k. Per saldo is in 2021 1.3K, opgenomen onder de kantoorkosten. De totale voorziening ultimo
2022 bedraagt €2.3K. Gezien de ontwikkelingen in 2021 en 2022 is dit passend. Het vermogen blijft binnen de
gestelde marge. De leden van de vereniging zijn verzocht de jaarrekening vast te stellen tijdens de Algemene
Ledenvergadering in november 2022. Met kennis van de cijfers gepresenteerd door de penningmeester.

 

Bestuur

In 2021 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

 

Nieuwe Leden

Crowdmanagement-beveiligingsorganisaties

Reguliere Beveiliging

ZZP’er