In dit hoofdstuk de kerngegevens van de vereniging over 2020.
Er traden in dit verslagjaar maar liefst 32 nieuwe leden toe waardoor het ledental steeg naar 143. De horizon van 150 is nabij en wordt in 2021 ruim overschreden met op moment van schrijven van dit verslag een stand van 166.

2020 Financieel

Het jaar 2020 blijkt financieel een gezond jaar geweest voor de VBe NL. Onder inzet van een aangepaste Corona-begroting, met daarin een gereserveerd budget voor mogelijk onafwendbare impact bij leden en dientengevolge bedrijfsbeëindigingen, bleek het tegengestelde plaats te vinden. De positieve trend van ledengroei zette door. Het daarbij passende hogere kostenpatroon in combinatie met de aangepaste corona-activiteitenagenda pakte financieel gunstig uit. Was de toename van het resultaat over 2019 € 12.3K, voor 2020 bedraagt deze toename ten opzichte van het voorgaand jaar € 22.7K. Hiermee zet de groeilijn, sterk door. De omzet stijgt door toename van het aantal leden en bedraagt € 217.6.6K. Op 1 januari 2021 verlaten 3 leden de vereniging. In de loop van het jaar zijn er 10 bedrijfsbeëindigingen. Er treden 32 nieuwe leden toe. VBe NL telt in 2020 een totaal aantal van 143 leden. De kosten bedragen € 181.8.K in 2020 tegenover € 162.3K in 2019, een stijging van € 19.5K, waar het in 2019 nog een stijging van € 11.6K bedroeg. De stijging is toe te wijzen aan diensten waaronder personeelskosten. De post diensten stijgt dit jaar met € 6.3K tegen € 10.1K in 2019. We stellen vast dat VBe NL in 2020 verder groeit in de ondersteuning van haar leden en ondersteuning vanuit de werkorganisatie, maar dat deze passend is bij de omzetstijging.

Aandachtspunt

Aandachtspunt is de verdere dotatie aan de voorziening voor oninbare contributievorderingen van de leden ter hoogte van € 9.3K., opgenomen onder de kantoorkosten. In 2019 was de voorziening reeds opgenomen voor € 8.8K. De totale voorziening ultimo 2021 bedraagt 18.2K. Gezien de ontwikkelingen in 2020 is dit passend. Het vermogen blijft binnen de gestelde marge. De leden van de vereniging worden verzocht de jaarrekening vast te stellen per mandaat van de Kascommissie, welke verzocht zal worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2021 in juni. Met kennis van de cijfers gepresenteerd door de penningmeester. Ook in 2021 een bijzondere bijeenkomst ten gevolge van de Covid-19 beperkingen, waarbij gewerkt wordt met een videoverbinding tussen alle aanwezige leden van huis uit. De Kascommissie neemt het besluit voor decharge van het bestuur na bespreking van de jaarrekening in juni en voor de presentatie aan de ALV.

Bestuur

In 2020 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Nieuwe leden

Crowdmanagement-beveiligingsorganisaties

 

Reguliere beveiliging