Minister: dispensatie cao Veiligheidsdomein terecht

Alle bezwaren tegen dispensatie cao Veiligheidsdomein door minister afgewezen.

Opnieuw een zeer duidelijke uitspraak van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de eerder verleende dispensatie op de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de cao Particuliere Beveiliging (PB). Door deze dispensatie hoeven leden van VBe NL de afspraken van deze cao niet uit te voeren. VBe NL heeft een eigen cao Veiligheidsdomein (voorheen cao Beveiliging) afgesloten met De Unie.

Bezwaarschrift

De vakbonden FNV en CNV en de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) – partijen bij de cao PB – dienden een bezwaarschrift in tegen deze dispensatie. Zij vinden namelijk dat de leden van VBe NL wel de afspraken van de cao PB moeten volgen. En opnieuw zijn alle bezwaren tegen deze dispensatie door de minister afgewezen. Hiermee bevestigt de minister opnieuw dat de dispensatie terecht is. Het ministerie heeft de bevoegdheid dispensatie te verlenen. Voorwaarde is wel dat er zwaarwegende argumenten zijn waardoor toepassing van de bedrijfstak-cao redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Beide partijen reageerden schriftelijk, maar het ministerie hield ook hoorzittingen.

Zwaarwegende argumenten

In de uitgebreide brief schrijft de minister: “Van zwaarwegende argumenten is met name sprake als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao gerekend kunnen worden.” En dat is volgens de minister het geval tussen de bedrijven aangesloten bij VBe NL en die van NVB. In het geval dat de bedrijven aangesloten bij VBe NL wel de afspraken van de cao PB zouden moeten volgen vindt de minister het aannemelijk te denken dat dit voor deze bedrijven wel eens een gevaar voor de bedrijfscontinuïteit kan betekenen. “Naleving van de avv-cao PB zou in dit geval betekenen dat de leden van de VBe NL de aard van hun werkzaamheden, de breed-sectorale bedrijfsuitvoering en het hierbij breed-sectoraal inzetbaar personeel zou moeten wijzigen”, aldus de minister in niet mis te verstane woorden.

Aannemelijk

De indieners van het bezwaarschrift ontkennen dat, maar schrijft de minister: “VBe NL heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het merendeel van de leden aangesloten bij VBe NL gecombineerde bedrijfswerkzaamheden uitvoert en dus niet louter alleen reguliere beveiliging……De cao PB en de daaronder ressorterende leden van de NVB-ondernemingen zijn uitsluitend gericht op de reguliere beveiliging.” De minister zegt verder dat de organisatie van de arbeid “in hoge mate afwijkt” waardoor de dispensatie terecht is verleend. Ook de argumentatie van de indieners van het bezwaarschrift dat de dispensatieverlening in strijd zou zijn met de wet wijst de minister af. Het bestaan van een deel A en een deel B in de cao Beveiliging staat een dispensatie niet in de weg. “Ik kom tot het oordeel dat aan partijen bij de cao Beveiliging terecht dispensatie is verleend van de avv bij de cao PB. In dit kader heb ik geoordeeld dat er sprake is van zwaarwegende argumenten waardoor toepassing van de cao PB redelijkerwijs niet kan worden gevergd.”

Zeer tevreden

Directeur Leon Vincken van VBe NL is zeer tevreden met deze uitspraak. “We zijn opnieuw in het gelijk gesteld. Eerder al met de compensatie voor het derde ww-jaar en nu met de dispensatie voor de algemeen verbindend verklaring van de cao PB. Alle bezwaren van de indieners van het bezwaarschrift zijn van tafel geveegd. Goed om ook in de uitspraak terug te zien dat er geen sprake is van een race naar de bodem en dat dit niet strookt met de feiten. De cao Veiligheidsdomein is en blijft een top cao voor werkgevers en werknemers. Het is een zeer duidelijke uitspraak van de minister. Hij erkent het onderscheid tussen onze leden en die van de andere brancheorganisatie. Laat iedereen de uitspraak nu accepteren.”

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief