Nieuwe tweejarige Cao Veiligheidsdomein met 2,8% loonstijging in 2020

VBe NL en De Unie hebben de nieuwe Cao Veiligheidsdomein afgesloten met een looptijd van 1 oktober 2019 – 1 oktober 2021.

De inzet van deze cao was gebaseerd op de resultaten van het Digi-C-onderzoek waaraan door bijna 400 werknemers en werkgevers in panels en in een online enquête is meegewerkt. De genoemde thema’s uit het onderzoek zijn besproken en verwerkt in het resultaat. De ‘4% inzet’ van De Unie, welke voor 1/3e bepalend is voor de definitieve loonontwikkeling, is overgenomen. Hierdoor komt de loonstijging in 2020 uit op 2,8%. De lonen in de Cao Veiligheidsdomein (voorheen Cao Beveiliging) stijgen jaarlijks met 1/3e consumentenprijzenindex, 1/3e dienstenprijzenindex en voor 1/3e met het resultaat van de onderhandelingen. De hoogte van de lonen in 2021 wordt vastgesteld vóór oktober 2020.

Partijen hebben besloten om deel-A en deel-B zoveel mogelijk op te heffen en verder te integreren. De tevreden- en toegankelijkheid van de cao scoort hoger en laat daarmee zien dat partijen met de integrale cao aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden. Werknemers weten in 89% van de gevallen hun werkgever of leidinggevende te vinden als er verschil van mening is over de interpretatie van de cao. Ook de binding en het vertrouwen in werkgevers blijkt hoger dan elders in de sector. 72% steunt partijen om de cao verder te moderniseren met prestatiebeloning en een nieuw loon-functiegebouw gebaseerd op competenties in plaats van een functienaam of diploma. Slechts 15% is het niet eens met de keuze voor een wisselende jaarlijkse loonstijging gebaseerd op onderhandelingen in combinatie met de consumenten- en dienstenprijsindex. Er is vraag naar opleidingsmogelijkheden en een betere pensioenregeling. Partijen werken deze thema’s de komende periode verder uit.

Veiligheidsdomein

Partijen zijn overtuigd van een blijvende concurrerende voorsprong van deze cao op andere aanpalende arbeidsvoorwaardenregelingen om hiermee werkgevers aantrekkelijk te laten zijn voor werknemers in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Partijen vinden daarbij arbeidstijdverkorting en verschil van beloning op basis van alleen een cao-functie niet passend voor de toekomst. Ondanks het feit dat het arbeidsvoorwaardenniveau van de cao met dit resultaat al gemiddeld 3% (netto-inkomen) hoger ligt in vergelijking met andere aanpalende regelingen, blijft het streven in de hierna volgende cao’s om ook voor de werknemers op de luchthavens de lonen in relatie tot het aantal te werken uren, net als nu, in de toekomst hoger te laten zijn met die van collega’s onder een andere cao. Dit alles past bij de visie op de meerjaren aanbestedingen waarbij kwaliteit vooropgaat en een concurrerend loon geboden wordt vanuit geïntegreerde bedrijfsvoering.

“Eigen regie werknemers”

Directeur en onderhandelaar Leon Vincken van VBe NL is trots dat er op basis van deze unieke werknemers-input en de inbreng van VBe NL-leden goed zicht is in de wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. “Het resultaat is verdere uitbouw van een integrale brede Cao Veiligheidsdomein die past bij modern werkgeverschap waar werknemers steeds meer eigen regie over hun werkzaamheden kunnen nemen. Deze cao is zeer concurrerend met de andere cao in de branche en staat voor top arbeidsvoorwaarden. Beveiligers, verkeersregelaars, voetbalstewards en evenementenpersoneel willen daarom bij onze bedrijven horen. Dat blijkt ook uit de Digi-C resultaten, waarin de cao weer beter scoort, de eigen regie als positief wordt ervaren en bedrijven modern werkgeverschap opeisen. Dit tegen een beter pensioen, voldoende opleiding en een hoog salaris. Aan die eisen voldoet het nieuwe cao-resultaat. VBe NL staat niet voor niets voor gelijkheid, kwaliteit en transparantie, ook als het gaat over de cao. Goed nieuws dus voor werknemers werkzaam bij VBe NL bedrijven.”

Download hier het Resultaat cao Beveiliging 2019-2021

Lees hier de Digi-C rapportage

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief