Cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld

Deze week is de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld bij het ministerie van SZW.

Deze cao komt voort uit het eerder bereikte principeakkoord tussen VBe NL en De Unie. Beide achterbannen hebben eerder ingestemd met het resultaat. De cao Beveiliging 2017-2018 is een geheel vernieuwde geharmoniseerde en gemoderniseerde set van collectieve arbeidsvoorwaarden. Partijen willen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in de diverse onderdelen van crowdmanagement en beveiliging steeds kleiner worden en arbeidsvoorwaarden nu en in de nabije toekomst meer samengaan. De nieuwe cao kent daarom een nieuw omvangrijk Algemeen deel dat van toepassing is voor alle werknemers en twee aanvullende delen, deel-A en deel-B die van toepassing zijn voor respectievelijk crowdmanagement/beveiliging, waaronder verkeersregelaars en de nieuwe functiegroep voetbalstewards, dan wel de reguliere beveiligingswerkzaamheden, zoals surveillance en objectbeveiliging. De voetbalsteward betaald voetbal KNVB, heeft sinds deze cao ook een unieke set arbeidsvoorwaarden die past bij de werkzaamheden.
Het Algemeen deel bestaat uit 39 artikelen, deel-A uit 6 artikelen en deel-B uit 22 artikelen. De cao is hiermee meer afgestemd op de dagelijkse bedrijfsvoering met minder regeldruk en meer regie en ruimte voor werkgever en werknemer op de werkvloer. Ook is zoveel mogelijk overlap met bestaande wet- en regelgeving geschrapt. De cao wordt hiermee toegankelijker en beter te gebruiken in de praktijk en voorkomt strijdigheid. Op zoek naar waar de oude cao-artikelen zijn terecht gekomen in de nieuwe cao? Kijk daarvoor in de transponeringstabel in de bijlage van de cao.

U kunt de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 hier downloaden.

Door de vele wijzigingen is het advies om de cao in zijn geheel door te nemen en aanpassingen door te voeren op bedrijfsniveau en te communiceren met werknemers. De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht:

Loonstijging

Op 1 januari 2018 stijgen voor crowdmanagement/beveiliging de loontabellen met 5 procent, met uitzondering van kantoorwerknemers. Kantoorwerknemers en feitelijke lonen krijgen dezelfde loonstijging als in de reguliere beveiliging en deze stijgen op 1 januari 2018 met 1 procent, vervolgens met op 1 juli 2018 met 2 procent en tot slot op 1 oktober 2018 met 1 procent. De eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging is verhoogd met 0,49% en bedraagt 2,5%.

Reisvergoeding

De reiskosten voor de reguliere beveiliging worden verlaagd met 8 kilometer per dag en de extra vergoeding vanaf meer dan 41 kilometer vervalt. Daarbij wordt de reiskostenvergoeding opgehoogd naar 0,19 cent. Tot slot is het TriOpSys systeem niet meer leidend bij de berekening van de reiskosten, iedere gangbare routeplanner kan gebruikt worden. Deze wijzigingen treden in per 1 januari 2018.

Arbeidstijden

De normen van crowdmanagement en reguliere beveiliging zijn sterk vereenvoudigd samengevoegd in het Algemeen deel. Er gelden enkele uitzonderingen voor reguliere beveiliging. Met de Ondernemingsraad kan op onderdelen worden afgeweken. Om zelfroosteren en regie over werktijden door werknemers te stimuleren is er geen verschuivingstoeslagverplichting voor bedrijven die gebruik maken van het nieuwe roostersysteem Intus of daaraan gelijkgestelde functie-eisen. Het Intus roostersysteem is een nieuwe moderne roostertool die momenteel wordt uitgetest bij een aantal bedrijven in opdracht van het sociaal fonds SFCB, die beheerder wordt van dit systeem voor de hele branche. Er is meer ruimte voor de inzet van flexibele krachten. Tegelijkertijd wordt het groeicontract gestimuleerd waardoor werknemers sneller een vaste arbeidsovereenkomst tegemoet kunnen zien.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid heeft crowdmanagement één wachtdag minder en reguliere beveiliging één wachtdag erbij gekregen. Het recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid is verhoogd vanaf week 53 naar 85%. De overlijdensuitkering is samengevoegd en voor alle betrokken nabestaanden 25% van het verdiende jaarsalaris. Tot slot zijn de artikelen die zich richten op de Arbowetgeving ingekort in samenhang met wetgeving.

Bijzonder verlof

De rechten en plichten rondom bijzonder verlof zijn samengevoegd in het Algemeen deel. De wettelijke overlap is hier bewust nog aanwezig in verband met de duidelijkheid voor werknemers en de vele vragen die er altijd rondom dit onderwerp zijn. Tevens is opgenomen een uniek artikel over het recht op betaalde mantelzorg.

Contracten

Alle soorten arbeidscontracten die de cao voorschrijft zijn ondergebracht in het Algemeen deel. In de bijlagen van de cao zijn deze contracten opgenomen. In tegenstelling tot ontwikkelingen elders in de sector kiezen partijen er bewust voor om de grens van aanbesteding en regelgeving opgelegd door de cao te versoepelen. De contractwisselgrens wordt opgehoogd naar 30.000 uur, bij strijdigheid met partijen die te maken hebben met andere eisen, wordt teruggegrepen op de wet en is de cao niet langer van toepassing. Dit moet het mogelijk maken dat in de toekomst ook middelgrote ondernemingen gelijke kansen hebben bij aanbestedingen en daardoor dat werknemers bij hun geselecteerde bedrijf waar ze graag werken, kunnen blijven werken. Tevens biedt dit meer ruimte om daar waar een aanbesteding wisselt ook daadwerkelijk nieuwe keuzes te maken met de inzet van nieuwe bedrijven. Hierdoor stijgt de innovatiekracht, lokale werkgelegenheid, kwaliteit en veiligheid.

Uitzend/payroll

Het percentage uitzendkrachten dat werkzaam mag zijn in de reguliere beveiliging is opgehoogd naar 33% tenzij de Ondernemingsraad instemt met een hoger percentage. Partijen wensen hierbij meer aan te sluiten bij EU-regelgeving welke beperkingen op uitzendwerkzaamheden niet langer toestaat. Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) rekent vanaf 2018 € 25=/jaar premie per uitzendkracht van een payroll-uitzendbedrijf.

Functiegroep

Voetbalsteward is opgenomen onder de werkingssfeer van de cao Beveiliging.

Hondengeleider

Het artikel voor hondengeleiders is volledig hernieuwd. De verplichte studie-uren zijn afgeschaft en worden gecompenseerd met hogere vergoedingen. De cao verplicht de werknemer zich te houden aan de naleving van de wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn. Tevens is voor de hondengeleiders een aparte functie-indeling opgenomen.

Opleiding

De normen worden voor alle werkzaamheden gelijk getrokken. Stagiaires in de reguliere beveiliging ontvangen dezelfde vergoeding als stagiaires in crowdmanagement. De Event Safety Officer (ESO) kan maximaal zes maanden verloond worden als stagiaire, daarna dient de ESO-stagiaire het aspirantensalaris te ontvangen. Partijen willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de markt dat het afgelopen moet zijn met het misbruik van inzet van stagiaires in de evenementenbeveiliging. Duurt een stage langer dan zes maanden, dan is loon verschuldigd. Tegelijkertijd worden wel de begeleidingseisen voor ESO-stagiaires uitgebreid van 1 op 1 naar 1 op 10. Dit is meer passend bij de dagelijkse praktijk en inrichting van werkzaamheden. Aspirant beveiligers kunnen facturabel, binnen sterkte, worden ingezet.

SFCB

De voorwaarden voor premieafdracht aan het sociaal fonds SFCB zijn uitgebreider beschreven. SFCB zal in 2018 sociale partners ondersteunen met de inzet van Digi-C, waarbij door middel van werknemers-werkgevers-onderzoekspanels onderzocht wordt hoe de arbeidsvoorwaarden van de toekomst er moeten uitzien. De resultaten vormen direct de input voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Het SFCB doet onderzoek naar het voorkomen van armoede onder werknemers in de beveiligingsbranche en hoe hierin te ondersteunen. Tot slot wordt het Kwaliteitslabel uitgebreid naar alle werkzaamheden. Sociale partners streven hiermee naar het einde van de hoeveelheid keurmerken en normeringen in de branche en zetten in op versteviging van één audit per bedrijf binnen de normen die voor alle werkzaamheden gelijk zijn. Dit geeft duidelijkheid, kostenverlaging en een lagere regeldruk.

Recente Berichten

Blueline Security Services

New Genaration Packaging Services BV

NVB veroorzaakt onnodig onrust

The Protection Company BV

Schrijf je in voor de nieuwsbrief