Safety Awareness in de keten

Een mondvol: safety awereness in de keten. Waar hebben we het dan over? Bewustwording en kennis van safety. Gaat het dan niet meer over security? Veiligheid versus beveiligen tegen schadelijke invloeden. Doel en middel worden hierin bewust helder gescheiden. Dan is er nog sprake van keten, oftewel iedereen die op een bepaald moment van doen heeft en/of betrokken is bij de actuele veiligheid. Voor betrokken organisaties is dat makkelijk aanwijsbaar, iedereen die contractueel of door wetgeving betrokken is. Voor de buitenstaander is dat zijn of haar aanwezigheid. En daarmee belanden we bij het publiek, bij de burger, voor wie veiligheid als een van zijn bestaansvoorwaarden geldt.

VBe NL stelt op het symposium ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan juist de veiligheid awareness, bewustzijn en bewustwording centraal. Daarbij heeft iedereen een rol van burger via professional tot organisatie. De hele keten. Voor de security geldt dit in het bijzonder omdat zij gezien wordt als de spil rondom veiligheid. Security maakt de analyses, bepaalt de mogelijke risico’s en hun impact, waarna alles in werking wordt gesteld om de risico’s te voorkomen. Het accent ligt in de preventie en bij voorkomen handelend optreden om impact te minimaliseren. Publieke inzet en private inzet gaan hierbij hand in hand. Oftewel, de overheid, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), politie en particuliere beveiligingsorganisaties zorgen er samen voor dat onze veiligheid gegarandeerd is. Maar zij kunnen dat niet alleen en schakelen steeds meer ook de burger hierbij in. Samenwerken en kennisdeling is hierbij essentieel tussen alle partijen met daarbij een heldere eenduidige communicatie.

Vertrouwen

Maar nog belangrijker: het vertrouwen in elkaars werkwijzen en optredens. In de keten bepaalt uiteindelijk de zwakste schakel het grootste risico. In de keten, te beginnen bij de burger, moet iedereen kunnen vertrouwen op de professionaliteit en maximale inspanning van alle partijen. We weten dat hier dagelijks de nodige vraagtekens bij worden geplaatst. Kennisdeling, met wie, welk niveau? Commerciële belangen? Macht en (politiek) aanzien van eindverantwoordelijken? Het heeft allemaal invloed.

Tijdens ons symposium staan we uitvoerig stil bij het functioneren van de keten. We duiken in de diepte van profiling en observatie als preventiemiddel. Maar we kijken ook hoe we crisissituaties kunnen inschatten, handelen, maar vooral maken we verbinding naar samenwerking en het vertrouwen in elkaar.

VBe NL heeft als een van haar kernwaarden kwaliteit. Kwaliteit is essentieel voor vertrouwen en samenwerken. Ketenpartners moeten weten met wie ze van doen hebben. Reden dat VBe NL samen met vakbonden hard gewerkt heeft aan het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. Bedrijven met dit label laten zien dat werkgevers en werknemers in de particuliere beveiliging staan voor kwaliteit en professionaliteit. En dat zij hun dagelijks optreden laten toetsen door professionals die veel werkervaring hebben in de branche. En niet zomaar een toets, maar een review en spiegel van hoe gewerkt wordt en of deze past bij de standaard die zich jaarlijks doorontwikkelt met de eisen vanuit de keten. VBe NL laat hiermee zien dat ze een nieuwe trend van betrouwbaarheid direct koppelt aan verwachtingen van ketenpartners over professioneel handelen van ondernemer tot aan beveiliger in het veld. Niet zomaar een checklist van papieren werkelijkheid maar kwaliteit die aantoonbaar en zichtbaar moet zijn in de keten.

Kwaliteitslabel

Ik ben blij dat ik tijdens ons symposium als voorzitter van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging namens sociale partners het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca mag aanbieden aan drs. J. van Hoorn, MPA. Portefeuillehouder Korpscheftaken van de Nationale Politie. Safety Awareness begint bij je eigen organisatie en je eigen mensen en is gebaseerd op professioneel handelen getoetst aan de kwaliteitsstandaard van je branchegenoten in afstemming met de hele keten.

20 jaar VBe NL vieren we op 10 maart! De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland een club waar je bij hoort en samen safety garandeert.

Tot 10 maart.

Leon Vincken
Directeur VBe NL

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief