Stichting Evenementenhandboek verliest onafhankelijkheid

Eind januari blijkt dat de Stichting Evenementenhandboek haar onafhankelijkheid terzijde heeft geschoven met haar keuze voor bestuurlijke samenwerking met twee private partijen. Betrokken partijen blijken bovendien sterk met elkaar verweven te zijn. Een opmerkelijk besluit nadat eerder tijdens een massaal bezochte bijeenkomst voor de sector op het Ministerie van Veiligheid en Justitie de onafhankelijkheid van het private belang sterk werd benadrukt. Aan deze koerswijziging is weinig tot geen ruchtbaarheid gegeven. VBe NL is niet te spreken over deze vermenging met een beperkt privaat belang terwijl de sector zoveel verschillende spelers kent. De nieuw gevormde stichting en betrokken gemeenten worden om opheldering gevraagd.

Wat is er aan de hand?

In de evenementenbranche zijn gemeenten, organisatoren, beveiliging en politie, brandweer, GHOR al langere tijd gezamenlijk op zoek naar betere afstemming waarbij de publieke veiligheid meer geborgd wordt. Een aantal gemeenten heeft daarom het voortouw genomen om een nieuw evenementenhandboek op te zetten. Het huidige commercieel ingestoken handboek van de VVEM is verouderd en wordt door gemeenten en organisatoren amper gebruikt. Het nieuw initiatief moest breder van opzet worden en ook alle facetten rondom evenementen bevatten. Om te voorkomen dat een enkel privaat belang de boventoon voert is gekozen voor een publiek initiatief vanuit gemeenten, waarbij publieke en private partijen deelnemen in de opzet en inhoudelijke discussies rondom het nieuw te vormen handboek. Hiermee zou een breed gedragen nationaal handboek ontstaan dat past binnen onze Nederlandse setting met zijn pluriformiteit van publieke en private belanghebbenden.

Uit berichtgeving in vakmedia valt intussen echter te lezen dat gekozen is voor intensieve bestuurlijke samenwerking met twee aan elkaar verbonden private partijen en dat het onafhankelijk begeleidende branche-kennisinstituut ESI, terzijde is geschoven.

Publiek belang

Vraag is nu of het onafhankelijke en publieke karakter, dat gezien werd als een succesformule voor de sector, voldoende geborgd is met de gekozen selecte private bestuurlijke vermenging. VBe NL is hier niet gerust op en vreest dat andere stakeholders en hun belangen, die voorheen evenwichtig door de Stichting Evementenhandboek en hun publieke initiatief een plek vonden, nu het nakijken hebben en dat de twee private organisaties bepalend worden voor de inrichting van de kwaliteit van de evenementenbranche.

Oproep

VBe NL roept daarom de Stichting Evenementenhandboek en haar initiatiefnemers op zich aan de sector en alle betrokken stakeholders te verantwoorden hoe zij hun onafhankelijkheid van private deelbelangen waarborgen. Hoe zij daarnaast de eerder gecommuniceerde wijze van samenwerking en invloed van alle belanghebbende stakeholders garandeert. Daarbij is het noodzakelijk dat de Stichting Evenementenhandboek transparant communiceert over de herkomst en besteding van overheids- en private middelen om haar doel te bereiken. VBe NL wil hiermee voorkomen dat er verstoring van bestaande concurrentieverhoudingen ontstaat en voorgesorteerd wordt op mogelijke belangen van enkele private partijen partijen in de evenementenbranche. Organisaties en het bezoekende publiek moeten kunnen rekenen op onafhankelijkheid waar kwaliteit van de veiligheid in geding is. Zeker als het om veiligheid gaat is Good Governance een must. 

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief